Изх.№ 22-68-20.03.2020 г. По преписка 01-1274-03.01.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
СМАРТ ХОЛДИНГС ЕООД ДЖИНДЪР ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД
Документи: 
Публикация на: 
Бургас

С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. №  01-1274-03.01.2020 г. и допълнен с вх. № 01-25717-17.01.2020 /наш/ от ОБЩИНА БУРГАС с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-965/ 22.12.2017  г. на ИД на АГКК, КККР на гр. Бургас, общ. Бургас,  състоящо се в промяна на границите на ПИ с идентификатор 07079.17.1336 и нанасяне на нови обекти на кадастъра ПИ с идентификатори от 07079.16.2303 до 07079.16.2308,  съгласно проект за изменение, приет от СГКК Бургас с удостоверите изх. № № 25-25562-29.01.2020 г., изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Д. Неделчев и така както е показано на приложената към настоящото уведомление скица – проект №15-105643-03.02.2020 г. на СГКК Бургас.

Правното основание на административното производство е в чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗКИР, във връзка с отстраняване на грешка в КККР.  

С проекта се цели да се актуализира влязлата в сила кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Бургас, кв. "Рудник-Черно море", като се попълни с вече одобрените и влезли в сила подробни устройствени планове, които към момента на изработването на горната кадастрална карта, не са отразени коректно.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР  гр. Бургас. В тази връзка като заинтересовани страни и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да се запознаете с преписката, да представите документите си за собственост и да изразите писмено становище.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на заповед за изменение на КККР  гр. Бургас, по реда на чл. 54, ал. 4 ЗКИР. 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.03.2020 г.

 

                        НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                    ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри