Изх.№ 22-292-02.12.2019 г. По преписка: 01-311903-15.07.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
11.12.2019
ДО ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПЕКИНА ДИМИТЪР СПАСОВ ПЕКИН КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ АНАСТАС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ МАРТИНА ЯНКОВА ОВЧАРОВА СТЕФИ-СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК –                  гр. Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-311903-15.07.2019г. /наш/, подадено ЗОИЦА АНДРЕЕВА ИВАНОВА и СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА-МУРТАДА, с което желаят да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 07079.611.182 и 07079.611.183, гр. Бургас, обл. Бургас. Предвижданията са да се променят границите между имотите на основание данни за УПИ XVI-1779, кв.58 и приложените документи за собственост. Правното основание на административното производство е чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗКИР и съгласно Скица – проект № 15-749965-16.08.2019 г. на СГКК Бургас.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас по отношение на цитираните имоти.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 03.12.2019 г.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри