Изх.№ 22-291-02.12.2019 г. По преписка: 01-422234-18.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
11.12.2019
ДО: АЛЕКСАНДРА АНАТОЛИЕВНА КОСТЮК ГЕОРГИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА ДИМИТЪР КОЙЧЕВ ПЕНЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

         С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че е постъпило заявление с вх.№ 01-422234-18.09.2019 г. в СГКК-Бургас, подадено от Димчо Ангелов Иванов, с искане за изменение на кадастралнатата карта на с.Черни връх, по отношение на имоти с идентификатори  80916.501.130, 80916.501.784, 80916.501.696, 80916.501.692, 80916.501.135, 80916.501.129 и сгради с идентификатори 80916.501.130.5, 80916.501.130.4, 80916.501.130.3, 80916.501.130.2, 80916.501.130.1, 80916.501.129.2 от КК на с.Черни връх, така както е показано на скица-проект №15-924061-11.10.2019 г. на СГКК-Бургас.

         Искането е за отстраняване на непълнота и грешка в КККР, допусната в отразените в кадастралната карта граници на имот с идентификатор 80916.501.130 /УПИ III-130 и IX-130 в кв.17 по плана на с.Черни връх/, записан в кадастралния регистър на н-ци Ангел Димитров Иванов  и Николета Димитрова Драганова. Границите на имота се променят по съществуващите на място огради, които съвпадат с регулационните линии, съгласно извадка от регулационния план на селото. Освен това имот 80916.501.130 се разделя на два нови имота с проектни идентификатори 80916.501.850, съответстваща на  УПИ III-130  в кв.17 и  80916.501.851, съответстваща на  УПИ IX-130 в кв.17 по плана на с.Черни връх. Сгради с идентификатори 80916.501.130.5, 80916.501.130.4, 80916.501.130.3, 80916.501.130.2, 80916.501.130.1, получават нови идентификатори 80916.501.850.5, 80916.501.850.4, 80916.501.850.3, 80916.501.850.2, 80916.501.850. Изменението засяга и границите на съседните имоти с идентификатори 80916.501.784, 80916.501.696, 80916.501.692, 80916.501.135, 80916.501.129. При извършеното измерване на място е установено, че има допусната грешка в очертанията сграда с идентификатор 8096.501.129.2, която сграда лежи на границата между имоти 80916.501.130 и 80916.501.129.

         По стартиралата адм. процедура за изменение на КККР на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

         В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на на с.Черни връх, по отношение на имоти с идентификатори 80916.501.130, 80916.501.784, 80916.501.696, 80916.501.692, 80916.501.135, 80916.501.129 и сгради с идентификатори 80916.501.130.5, 80916.501.130.4, 80916.501.130.3, 80916.501.130.2, 80916.501.130.1, 80916.501.129.2, така както е показано на скица-проект №15-924061-11.10.2019 г. на СГКК-Бургас.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 03.12.2019 г.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри