Изх.№ 22-289-02.12.2019 г. По преписка: 01-448856-07.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
11.12.2019
„МЕРТ-ХЮСЕИН АХМЕТ“ ЕТ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

         С настоящото на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че е постъпило заявление вх. № 01-448856-07.10.2019 г. /наш/, подадено от Диана Красимирова Георгиева, с което се иска изменение на кадастралната карта на гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.604.104, 07079.604.107 и 07079.604.108, поради допусната непълнота и грешка в кадастралната карта, така както е показано на скица-проект №15-992004-31.10.2019 г. на СГКК-Бургас.

          Изменението се състои в промяна на северната, източната и южната кадастрални граници на имот с идентификатор 07079.604.108, в съответствие с регулационните граници на УПИ IХ, кв.21 от плана на „Северна промишлена зона“, гр.Бургас, съгласно представените документи за собственост на н-ци Красимир Димитров Кънев и Димитър Красимиров Кънев. С изменението се засягат и границите на 07079.604.104 /общинска собственост/ и 07079.604.107 /записан в кадастралния регистър на „КЛИМАТЕКС“ и „МЕРТ-ХЮСЕИН АХМЕТ“ ЕТ/.

          По стартиралата адм. процедура за изменение на КККР на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) при желание да изразите писмено становище по преписката, придружено с документи за собственост.

          В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на гр. Бургас по отношение на имоти с идентификатори 07079.604.104, 07079.604.107 и 07079.604.108, така както е показано на скица-проект № 15-992004-31.10.2019 г. на СГКК-Бургас.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 03.12.2019 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри