Изх.№ 22-281-29.11.2019 г. По преписка: 01-430750-25.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
10.12.2019
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ До: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА До: АНДОН НИКОЛОВ ДЕЧЕВ До: МАРГАРИТКА ГАНЕВА ТОЧКОВА-ДИМИТРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че МАРИЯНА ДИНЕВА ЖЕЛЕВА-МАРКОВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-430750-25.09.2019  г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Бургас, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 07079.830.171, 07079.830.172, 07079.830.201 и 07079.830.214. Целта на изменението е отразяване в КККР на границите на ПИ 07079.820.776, в съответствие с границите на УПИ I-75, кв.11 по регулационния план на кв. „Крайморие”, гр. Бургас, с което се засягат границите на поземлени имоти  07079.830.171, 07079.830.201 и 07079.830.214, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и скица - проект № 15-915975-09.10.2019 г. на СГКК Бургас.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на гр. Бургас по отношение на ПИ 07079.830.171, 07079.830.172, 07079.830.201 и 07079.830.214. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр. Бургас по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 02.12.2019 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри