Изх.№ 22-226-10.09.2019 г. По преписка: 01-171345-16.04.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
ДО ДОЙЧИН КИРИЛОВ ВОЙНОВ СТАНИМИРА БОГОЕВА ВОЙНОВА
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас е постъпило заявление вх. № 01–171345-16.04.2019 г., подадено от ЯНИ ИВАНОВ МИТЕВ и ДАЯНА ЯНЕВА МИТЕВА и двамата чрез пълномощник Ваня Георгиева Радиева, с което заявителите желаят да се стартира процедура за изменение с цел поддържане в актуално състояние на одобрената със заповед № РД-18-301/05.09.2017г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясна Поляна, ЕКАТТЕ 87655, общ. Приморско, обл. Бургас.

Производството по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри е за отстраняване на явна фактическа грешка и е започнало въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. С проекта се изменят границите на поземлени имоти, грешно отразени в кадастралната карта, поради неотразена подлежащата и прилежаща земя (сервитут) към микроязовир на площ от 28355 кв.м, закупена на търг с документ за собственост – нот.акт № 70 от 1995г. на нотариус при районен съд гр. Бургас. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори 87655.20.21, 87655.20.14, 87655.18.57, 87655.18.54, 87655.18.52, 87655.18.50, 87655.18.32, 87655.18.23 и 87655.18.20 по КККР на с. Ясна поляна, общ Приморско.

Данни за състоянието на поземлените имоти по влязлата в сила кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Ясна Поляна, ЕКАТТЕ 87655, общ. Приморско, обл. Бургас, както и данни за изменението на кадастралната за територията (отнета площ и др.) подлежаща на изменение са описани в приложените към настоящото уведомление, копие на скици – проекти. Скица-проект № 15-686397-29.07.2019г., изработена от СГКК гр. Бургас; Скица-проект № 15-686415-29.07.2019г., изработена от СГКК гр. Бургас; Скица-проект № 15-686438-29.07.2019г., изработена от СГКК гр. Бургас;

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на с. Ясна Поляна, ЕКАТТЕ 87655, общ. Приморско, обл. Бургас, засягащо поземлени имоти с идентификатори 87655.20.21, 87655.20.14, 87655.18.57, 87655.18.54, 87655.18.52, 87655.18.50, 87655.18.32, 87655.18.23 и 87655.18.20. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 3 от АПК, отправяме настоящото уведомление, по което като участници в административното производство имате възможност да прегледате документите по преписката, да си правите бележки и извадки и Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК)да изразите писмено становище по преписката с представяне на доказателства.

За отстраняване на явната фактическа грешка следва издаване на заповед по реда на чл. 53б, ал. 5, т. 1 по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) на Началника на службата по геодезия, картография и кадастър за промяна на КККР на с. Ясна Поляна, ЕКАТТЕ 87655, общ. Приморско, обл. Бургас, засягащо поземлени имоти с идентификатори 87655.20.21, 87655.20.14, 87655.18.57, 87655.18.54, 87655.18.52, 87655.18.50, 87655.18.32, 87655.18.23 и 87655.18.20, изразяваща се в промяна границите на съществуващите и нанасяне на неотразена подлежащата и прилежаща земя (сервитут) към микроязовир, съгласно представения от лицензирано лице, проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и приложените материали и документи.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:      

ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

съгл. Заповед № РД-20-97/19.08.2019 г.

 

Дата на поставяне на таблото: 11.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.09.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри