Изх.№ 22-225-10.09.2019 г. По преписка: 01-174849-18.04.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
ДО АНГЕЛ ДИМОВ ДАПЧЕВ ТОНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА РОСЕН АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-174849-18.04.2019г. /наш/, подадено от ЗЛАТКА НИКОЛОВА КАСЪРОВА-СТОЯНОВА, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 07079.608.146, 07079.608.147, 07079.608.148 и 07079.608.305, гр. Бургас, обл. Бургас. Предвижданията са да се коригират границите между имотите на основание данни за УПИ XVIII-18, кв.100 и приложените документи за собственост и съгласно Скица – проект № 15-523278-12.06.2019 г. на СГКК Бургас.

Правното основание на административното производство е чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗКИР.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС: 

ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

съгл. Заповед № РД-20-97/19.08.2019 г.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.09.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри