Изх.№ 22-224-10.09.2019 г. По преписка: 01-346917-02.08.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
ДО ДИМО СТОЙКОВ КЕХАЙОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

Постъпило е заявление с вх. №01-346917 от 02.08.2019 г. в СГКК-Бургас, подадено от Областе управител на област Бургас, с което се иска изменение на КККР на кв.Рудник, гр.Бургас по отношение на ПИ 07079.17.1691, 07079.17.1689 и 07079.17.301,  м.“Бадемите“, така както е показано на скица-проект №15-801915-02.09.2019 г. на СГКК-Бургас. Изменението е за отстраняване на явна фактическа грешка, във връзка с изработване на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ и помощен план на СО „Бадемите“, кв.Рудник, гр.Бургас.

            По стартиралата адм. процедура за изменение на КККР на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите при желание писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 53 б, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на кв.Рудник, гр.Бургас по отношение на имоти с идентификатори 07079.17.1691, 07079.17.1689 и 07079.17.301, така както е показано на скица-проект №15-801915-02.09.2019 г. на СГКК-Бургас.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС: 

ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

съгл. Заповед № РД-20-97/19.08.2019 г.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.09.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри