Изх.№ 22-221-09.09.2019 г. По преписка: 01-68525-18.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
18.09.2019
ДО КЕРЪН ТЕРЕЗА КОРТ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

Относно: СОС с идентификатор  61056.56.55.1.58

 

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх. №01-68525-18.02.2019г, подадено от Елена Георгиева Калчева в качеството си на пълномощник на ЧСИ Георги Михалев с рег.№703, за издаване на схема на самостоятелен обект в сграда (СОС), представляващ апартамент №В4, находящ се на терти жилищен етаж в сграда секция „В“, построена в поземлен имот 056055, местност „Хендек Тарла“ в землището на с.Равда, община Несебър, област Бургас, като посочва, че апартамент №В4 е с идентификатор 61056.56.55.1.60 по одобрената със заповед № РД-18-58/16.04.2008г. на изпълнителния директор на АГКК-София кадастрална карта (КК) и регистъра към нея на с.Равда, община Несебър, област Бургас, но в кадастралния регистър (КР) самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 61056.56.55.1.60 е посочен като апартамент В3.

Във връзка с искането е направена проверка на място за правилното идентифициране на апартамента и се установи, че е допусната грешка и апартамент В3 е СОС с идентификатор 61056.56.55.1.59, а апартамент В2 е СОС с идентификатор 61056.56.55.1.58.

В кадастралния регистър на СОС с идентификатор 61056.56.55.1.58 като собственик е вписан Керън Тереза Корт с документ за собственост: Нотариален акт № 142 том 9 рег. 2578 дело 2182 от 23.05.2006г., издаден от Служба по вписванията Несебър.

За да коригираме допусната грешка следва да Ви заличим като собственик от СОС с идентификатор 61056.56.55.1.58 и да Ви впишем като собственик в СОС с идентификатор 61056.56.55.1.62, който от своя страна представлява апартамент В1, но в кадастралния регистър е посочен като апартамент В5.

С оглед на изложеното, административният орган предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КР по отношение на СОС с идентификатори 61056.56.55.1.58 и 61056.56.55.1.62. В тази връзка и на основание чл.26 във вр. с чл.34, ал.3 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в седмодневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката с представяне на доказателства.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:       

ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

съгл. Заповед № РД-20-97/19.08.2019 г.

Дата на поставяне на таблото: 10.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 18.09.2019 г.

Длъжностно лице: .............................................

Ст.експерт административно обслужване

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри