Изх.№ 22-119-20.05.2020 г. По преписка:01-399239-28.12.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
БОЖИДАР ПЕТРОВ АРНАУДОВ ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА ЧАКЪРОВА ЯННА СТАМЕНОВА ЧАКЪРОВА СВЕТОЗАР СТАМЕНОВ ЧАКЪРОВ
Документи: 
Публикация на: 
Бургас

С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-399239-28.12.2016 г. /наш/ от ОБЩИНА БУРГАС с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г. на ИД на АГКК, КККР на гр. Бургас, общ. Бургас, е представен нов проект за изменение на КККР на гр. Бургас под вх. № 01-447433-04.10.2019 г. С него са  изпълнени указания, дадени от СГКК Бургас с писмо изх. № 20-56398-16.08.2019 г. във връзка със становище вх. № 01-187215-25.04.2019 г. на Жасмина Борисова.   

С представения под  вх. № 01-447433-04.10.2019 г. проект, изменението на КККР на гр. Бургас се състои в нанасяне на нови обекти на кадастъра – самостоятелни обекти с проектни идентификатори 07079.613.165.2.1, от 07079.613.165.2.57 до 07079.613.165.2.66, от  07079.613.165.2.71 до 07079.613.165.2.76, 07079.613.165.2.79 и 07079.613.165.2.80 в сграда с идентификатор 07079.613.165.2, съгласно проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Д. Неделчев и така както е показано на приложените към настоящото уведомление схеми - проект. Правното основание на административното производство е в чл. 51, ал. 1, т.2 ЗКИР.

В СГКК Бургас е постъпило и заявление вх. № 01-480519-30.11.2018 г. от  Жасмина Борисова Анчева с искане за нанасяне на обект кафе „Олимпиец“ - СОС с проектен идентификатор 07079.613.165.2.1, в сграда 07079.613.165.2.  Същото се припокрива с искането подадено от Община Бургас по отношение на горния обект. Поради тази причина двете производства са обединени и ще се движат под вх. № 01-399239-28.12.2016 г. 

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас продължава административното производство по заявление вх. № 01-399239-28.12.2016 г. по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР  гр. Бургас.

В тази връзка като заинтересована страна и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (от поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да се запознаете с преписката и да изразите писмено становище.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.  

 

                       

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                               ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри