Финансов контрольор

Версия за печатВерсия за печат

БИСТРА ВЕЛЕВА


 

1. Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

2. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрола в публичния сектор и методологията на министъра на финансите.

3. Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност преди вземане на решение, свързано с финансовата дейност на Агенцията. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове на изпълнителния директор.