Дирекция "Геодезия, картография и кадастър"

Версия за печатВерсия за печат

Директор на дирекция

ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ


Отдел "Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри"

Началник на отдел: инж. Силвия Коева

 

Отдел  "Преобразуване на планове, карти и регистри"

Началник на отдел: инж. Момчил Терзийски 

 

Отдел "Специализирани карти" 

Началник на отдел: инж. Иванка Казакова

 

Отдел "Геодезия и картография"

Началник на отдел: инж. Люба Грозданова

 

Отдел "Контрол" 

ИД Началник на отдел: Никос Самарас

 

Функции: 

1. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на геодезията,  картографията и кадастъра;

2. разработва дългосрочна програма и стратегия за развитието на дейностите по геодезията и картографията;

3. разработва дългосрочна и годишна програма по чл. 94, ал. 2 от ЗКИР и изготвя отчетите за изпълнението им;

4. изготвя анализи, отчети, становища и отговори на постъпили въпроси в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

5. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на геодезията, картографията и кадастъра, разработва методически указания по прилагането им и съгласува проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;

6. планира и организира възлагането, контрола и приемането на основните геодезически и картографски дейности, свързани със:

а) геодезическите мрежи с местно предназначение;

б) работната геодезическа основа;

в) държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции;

г) едромащабната топографска карта;

7. планира дейността на Агенцията по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти по ЗУЧК и специализираните карти за устройствено планиране;

8. подпомага провеждането на процедурите по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри;

9. осъществява връзката с ведомства и общини за получаване на данни за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;

10. провежда процедурите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри чрез преобразуване на картата на възстановената собственост;

11. преобразува картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри и контролира цялостната дейност по преобразуването;

12. ръководи методически и координира службите по геодезия, картография и кадастър при изпълнението и приемането на геодезически, картографски и кадастрални дейности;

13. контролира дейността на службите по геодезия, картография и кадастър относно спазването на процедурите при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти по ЗУЧК и специализираните карти за устройствено планиране;

14. събира данни и изготвя анализи за състоянието на кадастъра и специализираните данни за обектите - публична държавна и публична общинска собственост, по ЗУЧК;

15. изготвя технически задания и прави предложения за възлагане на обществени поръчки за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализирани карти по ЗУЧК;

16. организира и поддържа дейността на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и обслужването с геодезически, картографски и геоинформационни материали и данни;

17. осъществява приемането, регистрирането и обработването на геодезически, картографски и кадастрални материали и данни в Геокартфонда;

18. администрира и поддържа базите данни с геодезическа, кадастрална и специализирана информация в създадения електронен архив на Геокартфонда и извършва мониторинг за функционирането на специализираната информационна система;

19. води регистър на географските имена в Република България, установява транскрипцията и правописа им и въвеждането на техните стандартизирани форми за нуждите на топографията, картографията, кадастъра, средствата за масово осведомяване, издателствата, както и за други потребители;

20. осъществява координацията и контрола върху изпълнението на сключените договори за изработване на геодезически и картографски материали и данни, изработва отчет за тяхното изпълнение;

21. организира и контролира дейността по вписване и заличаване от регистрите на правоспособните лица;

22. осъществява приемането, регистрирането, обработването и съхраняването на кадастрални данни и други данни;

23. осъществява контрол върху сключените договори за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализираните карти по ЗУЧК и изработва отчет за тяхното изпълнение;

24. разработва стандарти за работа на службите по геодезия, картография и кадастър;

25. извършва планови и извънпланови проверки на административните звена относно изпълнението на приложимите за дейността на Агенцията нормативни актове и указания;

26. извършва други проверки по конкретни въпроси и случаи, възложени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията;

27. анализира практиката по прилагането на нормативните актове по геодезия, картография и кадастър от административните звена на Агенцията и при необходимост прави предложения за тяхното изменение;

28. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на Агенцията;

29. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Агенцията;

30. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

31. извършва контрол на кадастралната карта, специализираните карти по ЗУЧК, специализираните карти за устройствено планиране и оцифрените кадастрални планове чрез геодезически измервания и дава становища и предложения и анализира получените резултати;

32. предоставя кадастрална информация за територията на страната;

33. участва в приемането на материалите и данните, получени в процеса на картографиране на сеизмичния риск.