Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"

Версия за печатВерсия за печат

Директор на дирекция

БОЯН ТЕРЗИЕВ


Отдел "Правен" 

Началник на отдел: 

 

Отдел "Човешки ресурси"

Началник на отдел: 

 

Отдел "Деловодство и архив"

Началник на отдел: Таня  Карагьозова


Отдел "Финансово-стопански дейности" 

Началник на отдел: Милена Борисова

 

Функции: 

1. организира и извършва правното обслужване, включително във връзка с договори, споразумения, проекти на заповеди, процесуално представителство по дела, съгласуване на проекти на актове, изготвени от администрацията, както и контрола за срочното изпълнение на задачите;

2. организира дейностите и оказва методическа помощ при административното обслужване на физическите и юридическите лица, включително организирането и сключването на споразумения с общини и ведомства за предоставяне на услуги и данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и за предоставяне на услуги от Геокартфонда, както и споразумения с общини и ведомства за съвместна дейност при административното обслужване на физически и юридически лица;

3. подпомага дирекциите от специализираната администрация при разработване на дългосрочни и годишни програми за развитието на дейностите по кадастър, геодезия и картография;

4. извършва деловодното обслужване, включително обработката на входящите и изходящите документи и вътрешната поща, комплектуване и водене на учрежденския архив;

5. организира и участва в дейността по кадровия подбор; изготвя проекти на трудови договори и актове за назначаване на държавните служители, разработва проекти на нормативни актове за средната работна заплата и числеността на служителите; организира и провежда курсове, семинари и други форми на обучение за повишаване квалификацията на служителите; извършва дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно нормативните актове;

6. изготвя становища по прилагането на ЗКИР и на ЗГК и участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им; съгласува проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;

7. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по административното обслужване;

8. изготвя тръжната документация по процедурите за възлагане на обществени поръчки, планове, отчети и други документи съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително договори, споразумения, проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите съгласно ЗОП;

9. води регистъра на договорите и споразуменията в Агенцията и осигурява съхраняването на техните досиета;

10. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване на Агенцията в съответствие с изискванията на националното законодателство, включително съставянето на проекта на бюджет;

11. анализира и администрира разходите, извършвани от Агенцията;

12. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и анализи;

13. осигурява данните и изготвя годишния финансов отчет на Агенцията;

14. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;

15. подпомага и координира дейността на Агенцията във връзка с участието й в международни дейности в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

16. планира и проучва възможности за допълнителни източници на финансиране на дейностите, извършвани от Агенцията;

17. осъществява подготовката, разработването и изпълнението на проекти, финансирани от международни финансови институции, Европейските структурни и инвестиционни фондове, други финансови инструменти или механизми;

18. създава и поддържа контакти на Агенцията в страната и в чужбина и провежда медийни стратегии и политики;

19. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, консумативи и обзавеждане;

20. отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи, предоставени на Агенцията;

21. осигурява поддръжката на сградния фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни изпълнители;

22. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на Агенцията с транспорт, както и регистрацията на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка, ремонт и годишни прегледи;

23. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности.“