Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

В ДВ, бр. 1 от -03.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 1 от -03.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-850 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив;

Заповед № РД-18-851 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добралък, община Куклен, област Пловдив;

Заповед № РД-18-852 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Руен, община Куклен, област Пловдив;

В ДВ бр. 101 от 27.12.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 101 от 27.12.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра и с. Орешене, община Дулово, област Силистра.