Премини към основното съдържание

Обява и графици за извършване на геодезически измервания за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри(КККР) на урбанизираните територии в землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в

гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник:

Започва производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

 

v Изпълнител на поръчката по създаване на КККР

Открито е производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР(КККР) на урбанизираните територии в землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен със ЗАПОВЕД № РД-16-24 от 25.10.2016 г. съгласно

 чл. 35, ал. 1 от ЗКИР

Изпълнител на договора е „Джи М Инженеринг“ ООД, геодезическа фирма, вписана в регистъра на правоспособните лица съгласно чл. 12, т.8 от ЗКИР със заповед №РД-15-112/10.09.2012г.

v Дейности по създаване на КККР

На територията на гр. Долни Дъбник ще се извършват геодезически дейности по предварително обявени графици. Дейностите ще се състоят в геодезическо заснемане на имоти, сгради, изработване на схеми на самостоятелните обекти на собственост (апартаменти, гаражи, магазини и др.) и предоставяне на информация за създаване на кадастрален регистър.

v Местоположение и срок на кампанията за предоставяне на копия на документи за собственост

В залата в сградата на Община Долни Дъбник е открита приемна, където всеки собственик на недвижим имот може да предостави копия на документите си за собственост, чрез които да бъде вписан в кадастралния регистър.

Документи за собственост може да се изпращат и на електронна поща  Виж имейла...

 

Срокът на кампанията е:

23.01.2017г. - 24.02.2017г.

Копия на документите могат да се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

 

 

 

Съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредба №3 към Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР) собствениците, съответно носителите на други вещни права, са длъжни да представят актовете, удостоверяващи правата им върху имотите в урбанизираните територии, както и да ОЗНАЧАТ С ТРАЙНИ ЗНАЦИ ЗА СВОЯ СМЕТКА ГРАНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ, в случай че такива не съществуват или се различават от съществуващите на място.

 

 

Съгласно чл. 41, ал. 5 от Наредба №3 към Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР) собственикът, съответно носителят на други вещни права е длъжен да предостави след показана карта за легитимация на фирмата-изпълнител:

 

 

1.  Да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията;

2.  Да представи на лицето, определено със заповед по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35б, ал.1 ЗКИР:

2.1.    Акт, удостоверяващ правата му върху имота;

2.2.    Данни за адреса на недвижимия имот;

2.3.    Данни по чл. 25, ал. 2, за собствениците и носителите на други вещни права.

 

Контакти:

Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, тел. 064/801420, e-mail: pleven@cadastre.bg, www.cadastre.bg

Община Долни Дъбник, ул. "Христо Янчев" №59, www.dolni-dabnik.com

Геодезическа фирма „Джи М Инженеринг“ ООД – тел. 0877 79 75 85, e-mail: Виж имейла...bg

slogan bg