Обяви и График за за геодезическа снимка на недвижими имоти в гр.Трън, с.Вукан, с.Горочевци, с.Мрамор, с.Студен извор, с.Видрар.с.Доковци и с.Лева река

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена
  • Съгласно РЕШЕНИЕ № РД-19-3/19.07.2016г. и ДОГОВОР КД-1 -61 /08.09.201 бг започва процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на гр.Трън, с.Вукан, с.Горочевци, с.Мрамор, с.Студен извор, с.Видрар, с.Доковци и сЛева река, община Трън, област Перник.Възложител на договора е Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Изпълнител на договора е „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ" ООД, вписано в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР със Заповед №300-2-316 от 12.11.2002г. на Изпълнителния директор на АГКК.Изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва на няколко етапа. В периода от октомври 2016г. до декември 2016г. „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ" ООД ще извършва дейности, свързани със създаване на Геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) и Работна геодезическа основа (РГО), в които не се изисква участието на гражданите.След 19 септември 2016г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Перник и сградата на Общинска администрация на гр.Трън ще бъдат обявени конкретни графици за:•    Анкетиране и попълване на кадастралния регистър на имотите;•    Геодезически заснемания на имоти и сгради;•    Изработване на схеми на самостоятелни обекти (апартаменти, ателиета, офиси, гаражи, магазини и др.).След тази дата ще започне и работата на приемна за граждани, където заинтересованите лица ще могат да предоставят данни от документите за собственост на имоти, сгради и обекти, както и да получават допълнителна информация за кадастралната карта и кадастралните регистри.

ЗА КОНТАКТИ:СГКК - ГР. ПЕРНИК                                                            

 "ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ" ООДтел./факс: 076/ 60 01 62; e-mail: pernik@cadastre.bg          

 тел./факс: 02/ 962 51 67; e-mail: geotech@mail.bg

 

  • Съгласно РЕШЕНИЕ № РД-19-3/19.07.2016г. и ДОГОВОР КД-1-61/08.09.2016г, започва процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на гр.Трън, с.Вукан, с.Горочевци, с.Мрамор, с.Студен извор, с.Видрар, с.Доковци и с.Лева река, община Трън, област Перник.Възложител по договора е Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Изпълнител на договора е „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ" ООД, вписано в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, със Заповед №300-2-316, от12.11.2002г., на Изпълнителния директор на АГКК.

 

  • КАКВО ПРЕДСТОИ?В периода от октомври 2016г. до декември 2016г. „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ" ООД ще извършва дейности, свързани със създаване на Геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) и Работна геодезическа основа (РГО), в които не се изисква участието на гражданите. След обнародване на Заповедта на Изпълнителния директор на АГКК в "Държавен вестник", за откриване на производство по създаване на КК и КР, на публични места ще бъдат обявени конкретни графици за геодезически заснемания на имоти и сгради, изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.) .

 

  • КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕТО НА КК И КРСъгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 41, ал. 5 от Наредба №3, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен:-      да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;-     след представяне на акта за легитимация от фирмата изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията;-   да представи на фирмата изпълнител: акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недвижимия имот, данни за собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижимите имоти

 

  • КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ-   копия на документи за собственост за имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.) ;-  данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собственици или носители на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;-   копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).Документите могат да бъдат предоставяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост. Предоставените документи се обработват от администратори на лични данни и се подпечатват с печат:"НЕВАЛИДНО, важи само за КККР"

 

  • КЪДЕ ТРЯБВА ДА ГО НАПРАВЯ?ГР.ТРЪН, ПЛОЩАД "ВЛАДО ТРИЧКОВ" №1./ в сградата на Общинската администрация /всеки работен ден: от 08:30ч. до 17:00ч

 

  • КАКЪВ Е СРОКЪТ? от 2б.09,2016г. до 26.10.2016Г.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Процесът по създаване на КК и КР се субсидира от държавата, следователно не се дължат никакви такси от страна на собствениците на недвижими имоти.Не се предвиждат санкции и глоби за неизпълнението на задълженията на носителите на вещни права, ако не осигурят достъп и не предоставят копие от акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти, обект на кадастъра.След влизане в сила на КК и КР, съдържащите се в тях несъответствия, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал. 1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, се отстраняват за сметка задължените лица (собствениците), съгласно чл. 40 от ЗКИР.
  • ЗА КОНТАКТИ:СГКК-ГР. ПЕРНИКтел./факс: 076/60 01 62; e-mail: pernik@cadastre.bg
  • "ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ" ООДтел./факс: 02/962 51 67; e-mail: geotech@mail.bg