3.3. ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Версия за печатВерсия за печат

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние въз основа на задължително постъпващата в Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация – при промяна на собственост или учредяване на вещни права, при създаване на нови обекти или при промяна на техни характеристики - за нови сгради, пристроени или надстроени сгради, при разделяне или обединяване на имоти и т.н.

Поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва за сметка на собствениците, т.е. след създаването на кадастралната карта държавата няма да осигурява финансови средства за поддържането й. Финансови средства ще се влагат само за осигуряване информационната система за обслужване на гражданите.

Подобряването на точността на кадастралната карта ще се извършва в процеса на поддържането й. Когато при създаването на кадастралната карта данните за обектите са получени от графичен план или карта, границите на поземлените имоти и очертанията на сградите се заснемат и координират с геодезически измервания.