2.2. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Версия за печатВерсия за печат

Съгласно Устройствения правилник, Агенцията по геодезия, картография и кадастър с е структури­ра в обща и специализирана администрация . Териториалните звена на агенцията - службите по геодезия, картография и кадастър са част от спе­циа­лизираната админи­стра­ция и са разположени в административните центрове на областите. Численият състав на в сяка една служба се развива в зависимост от големината на областта и броя на населените места в нея, съответно от броя на недвижимите имоти, които се обслужват.

Агенцията работи за усъвършенстване обслужването на гражданите с кадастрална информация, във връзка с което се създават изнесени работни места в сградите на общинските администрации.

Съгласно ЗКИР, след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, д ейностите по обслужването на гражданите и юридическите лица с кадастрална информация, преминават от техническите служби на общините и от общинските служби по земеделие и гори към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Във връзка с това с всяка измината година се увеличава значително обема дейности, които служителите изпълняват, и което изисква и налага съответно увеличение на щатния състав на Агенцията.

В периода на създаване на кадастралната карта се извършват голям обем допълнителни работи по контрол на качеството на техническите дейности, по приемане на кадастралните карти и кадастралните регистри и по въвеждането им в информационната система. При изпълнението на тези дейности служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се подпомагат от външни изпълнители.

В приложение № 1 са посочени подробни данни за числения състав на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за периода от 2001 г. до 2007 г. – съгласно предвижданията по Дългосрочната програма и реално отпуснатите, както и за финансовите средства за издръжка на Агенцията – предвиждани и отпуснати. В същата таблица са посочени и необходимите числен състав и финансови средства за издръжка и за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

В табл. 3 са посочени обобщени данни за числения състав и за финансовите средства за издръжка на Агенцията общо за периода 2001 г. - 2010 г. – отпуснати и предвиждани.

Таблица № 3

Година

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Численост на АГКК

 

отпус

отпус

отпус

отпус

отпус

отпус

отпус

прогр.

прогр.

прогр.

Изпълнителен директор

бр.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Главен секретар

бр.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Обща администрация

бр.

21

21

21

37

39

38

40

45

50

50

Спец.администрация в централата

бр.

46

46

46

32

44

31

46

60

80

80

Спец.администрация в службите

бр.

147

147

147

195

251

240

313

394

468

468

Общо щатни бройки

прогр.

240

302

366

419

466

506

536

500

600

600

в АГКК

реал.

216

216

216

266

336

311

401

 

 

 

Необходими средства за заплати и осигуряв.

хил. лв

939

1209

1341

1571

2366

3128

4568

8389

10699

12110

Необходими средства за издръжка

хил. лв

432

1154

1234

2473

1882

2264

3350

7415

8937

10524

Всичко средства за АГКК

хил. лв

1371

2363

2575

4044

4248

5392

7918

15804

19636

22634

От изнесените подробни данни в приложение № 1 е видно, че в периода от 2002 г. до 2006 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър ежегодно работи с щатен състав средно 150 – 200 бройки по-малък от предвидения по програмата, независимо от постоянно нарастващия обем извършвани дейности.

През 2007 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече обслужва с кадастрална информация гражданите и юридическите лица във всичките 28 областни служби по геодезия, картография и кадастър. Ежемесечно се увеличава територията с одобрена кадастрална карта, при което значително нараства броя на гражданите и клиентите, на които Агенцията предоставя административно-технически услуги.

През 2006 г. Агенцията е извършила 347 728 броя услуги за гражданите и юридическите лица. Ръстът на услугите през 2006 г. спрямо 2005 г. е 298 %, което означава тройно увеличение на натовареността най-вече на служителите от службите по геодезия, картография и кадастър. Само за периода от 1 януари 2007 г. до 1 юли 2007 г. Агенцията е извършила 327 078 броя услуги като планираните до края на годината услуги ще надхвърлят 500 000 броя. Този висок ръст на услугите води и до същия ръст на приходите, които Агенцията внася в държавния бюджет.

Техническите дейности по създаването на кадастъра ще продължават да се извършват от правоспособни лица, поради което за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. е предвиден минимален числен състав н а службите по геодезия, картография и кадастър , необходим само за поддържане на кадастъра , за обслуж­ва­не на гражданите и за администриране и контрол на дейностите по геодезия и картография .