Премини към основното съдържание

Уведомление 22-71-18.02.2021 Включен в преписки: 01-523042-09.11.2020 01-434773-24.09.2020

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ШИШКОВ
Подразделения

С настоящото, на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-523042-09.11.2020 г. от ДОНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА с искане за промяна на одобрената със заповед № РД-18-51/24.08.2006 г. на ИД на АК, КККР на с. Резово, община Царево, състоящо се в промяна на границата на ПИ с идентификатор 62459.501.152 с поземлени имоти с идентификатори 62459.501.93, 62459.501.189 и 62459.501.188, съгласно проект за изменение, приет от СГКК-Бургас с удостоверите изх. № 25-268509-26.10.2020 г., изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Станислав Добрев и така, както е показано на приложената към настоящото уведомление скица-проект. Правното основание на административното производство е в чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗКИР, във връзка с отстраняване на непълнота в КККР. 
В тази връзка, като заинтересовани страни и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (от поставянето му на табло в офиса на СГКК-Бургас и на електронната страница на АГКК) да се запознаете с документите по заявлението и да направите писмени искания и възражения. В случай на несъгласие с исканото изменение, следва да представите документи, доказващи претенции на права.
Ако в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на заповед за изменение на КККР с. Резово, по реда на чл. 54, ал. 4 ЗКИР. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.02.2021 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС:
          /инж. Св. Кутлева/ 
 

slogan bg