Премини към основното съдържание

Уведомление 22-164-25.05.2023 Включен в преписки: 01-109237-23.02.2023

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ТАНЯ ЯНЕВА ЙОРДАНОВА
Подразделения
Бургас

СЛУЖЕБНО УВЕДОМЛЕНИЕ
С настоящото, на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-109237-23.02.2023г., от Елисавета Кочева Петрова, в качеството си на наследник на Кочо Ангелов Георгиев и Костадина Стойчева Георгиева и приет проект за изменение с Удостоверение изх.№25-29521-31.01.2023г. е започната процедура по изменение на одобрената със заповед РД-18-84/19.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК-гр.София, кадастрална карта и кадастрални регистри с. Дебелт, община Средец, област Бургас, засягащо ПИ с идентификатори 20273.501.561, 20273.501.562, 20273.501.565, 20273.501.1144 и 20273.501.1142.
Производството по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри е за отстраняване на грешка с правно основание чл.51, ал.1, т.2 ЗКИР и се извършва въз основа на приложените към преписката доказателства – документ за собственост, комбинирана скица, издадена от Община Средец, геодезически измервания, както и проект за изменение на КККР, изработен от лицензирано лице.
Данни за състоянието на имотите, предмет на настоящото административно производство, по влязлата в сила кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Дебелт, община Средец, както и данни за изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията (площ, граници и др.) подлежаща на изменение, са описани в приложените към настоящото уведомление копие на скица-проект №15-323886-24.03.2023г..
На основание чл.34,  ал.3 АПК в седемдневен срок, считано от датата свалянето му от табло в офиса на СГКК-Бургас и на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление рег.№01-16443-12.01.2023г. въз основа на което е издадено Удостоверение №25-29521-31.01.2023г. в сградата на СГКК-гр.Бургас, гр.Бургас, бул.„Стефан Стамболов“№120, ет.1 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление №01-16443-12.01.2023г., СГКК-гр.Бургас ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Дебелт, община Средец за ПИ с идентификатори 20273.501.561, 20273.501.562, 20273.501.565, 20273.501.1144 и 20273.501.1142, като в срока по чл.57 АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл.54, ал.4 ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.18а АПК.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 26.05.2023 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 05.06.2023 г.

      ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. БУРГАС:
/инж. ГАЛИНА НИКОВА/
 

slogan bg