Премини към основното съдържание

Служебна бележка 22-249-13.09.2021

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
РАДКА ДИМИТРОВА СТОЕВА ПЕНКА ИВАНОВА СТОЕВА ТОНИ ПЕТРОВА СТОЕВА
Подразделения

С настоящото, на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК, (Когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде извършено по реда на предходните алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.) Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление рег. № 01-346494-11.06.2021 г., подадено от Исмет Сюлейманов Исмаилов и приет проект за изменение с удостоверение № 25-182763-26.06.2021 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на кв. Рудник - Черно море, гр. Бургас, общ. Бургас за имоти с идентификатори 07079.712.1722, 07079.712.1723, 07079.712.1724 и 07079.712.3696.
Искането е за отстраняване на непълнота или грешка, допусната в кадастралната карта и се състои в промяна на северната, източната и южната кадастрални граници на имот с идентификатор 07079.712.1724,  в съответствие с границите на УПИ ХII-1724 в кв. 118 по действащия регулационен план на кв. Рудник - Черно море, гр.Бургас, така както е показано на скица-проект № 15-719033-02.07.2021 г. на СГКК-Бургас.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, (считано от датата свалянето му от табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по Заявление рег.№ 01-318190-11.06.2021 г., въз основа на което е издадено Удостоверение № 25-182763-26.06.2021 г., в сградата на СГКК-Бургас с адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“№ 120 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление №01-318190-11.06.2021 г., СГКК–Бургас ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за имоти с идентификатори 07079.712.1722, 07079.712.1723, 07079.712.1724 и 07079.712.3696,  така както е показано на скица-проект №15-719033-02.07.2021 г. на СГКК-Бургас, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.09.2021

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на  АГКК: 23.09.2021

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                                ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА
Съгл. Заповед № 18-7608-14.08.2020г.
 

slogan bg