Премини към основното съдържание

Служебна бележка 22-248-13.09.2021

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: КИРИЛ ПЕЕВ ПЕЕВ СТАНКА ПЕЕВА КАЛЧЕВА
Подразделения

 С настоящото, на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК, (Когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде извършено по реда на предходните алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.) Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-381679-12.07.2021г от ХРИСТО ХРИСТОВ КАРТАЛСКИ и СТЕФАНИЯ ХРИСТОВА КАРТАЛСКА е приет проект за изменение с Удостоверение № 25-114789-22.04.2021г, започната е процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл.81 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. във връзка с чл.53б от Закона за кадастър и имотен регистър (ЗКИР).
Изменението отразява нанасяне на сграда - с идентификатор 04621.4.71.1, съгласно приложената проектна документация от правоспособното лице, скица – проект № 15-779885-16.07.2021 на СГКК Бургас и документ за собственост (нотариален акт №60/ 24.08.2004г ), тъй като проектанта е установил, че не е отразена в одобрената кадастрална карта (КК) на с.Богданово. Правното основание на административното производство е чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗКИР.
За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на с.Богданово, община Средец, обл. Бургас, засягащо имот с идентификатор 04621.4.71. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 3 от АПК, отправяме настоящото уведомление, по което като участници в административното производство имате възможност да прегледате документите по преписката, да си правите бележки и извадки и Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (считано от датата свалянето му от табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК)  да изразите писмено становище по преписката.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.09.2021

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на  АГКК: 23.09.2021

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                                ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА
Съгл. Заповед № 18-7608-14.08.2020г.
 

slogan bg