Премини към основното съдържание

Служебна бележка 22-220-09.07.2024

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: МИЛЕН ИВАНОВ ДИЧЕВ ИВАНКА ДИЧЕВА ДИЧЕВА
Подразделения
Бургас

У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-226489-22.04.2024 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед изх. № 18-6048-04.06.2024 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас за поземлен имот с идентификатор 07079.607.414, поземлен имот с идентификатор 07079.607.415, поземлен имот с идентификатор 07079.607.511, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право, както е показано на приложената към настоящото уведомление скица-проект.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 10.07.2024 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 18.07.2024 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg