Премини към основното съдържание

Служебна бележка 22-184-08.06.2021 Включена в преписки: 01-50376-01.02.2021

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА РАДЕВА
Подразделения

С настоящото, на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК, (Когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде извършено по реда на предходните алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.) Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-50376-01.02.2021 г., подадено от КОСТАНТИНОС ДИМИТРИОС, наследник на АТАНАСКА ВЪЛЧЕВА ДЕДЕС (РАДЕВА), чрез МАРИНА АНГЕЛОВА СТОЕВА - пълномощник и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-322488-31.12.2020 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Камено, общ. Камено, състоящо се в нанасяне на нов обект на кадастъра сграда с проектен идентификатор 35883.104.29.1.
Новият обект на кадастъра сграда с проектен идентификатор 35883.104.29.1 е със следните данни: адрес гр. Камено, м. ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ, предназначение Жилищна сграда - еднофамилна, проектна площ 60 кв. м, собственици АТАНАСКА ВЪЧЕВА РАДЕВА, съгласно Нотариален акт № 5 том 12 дело 4080 от 18.08.1992 г., издаден от Районен съд Бургас за 21/32 ид. части, АТАНАС РАДЕВ АТАНАСОВ и РАДИ АТАНАСОВ РАДЕВ, съгласно Нотариален акт № 16 том 7 дело 2337 от 05.10.1972 г., издаден от Районен съд Бургас.
Изменението засяга имоти, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записани като собственик или носител на друго вещно право, както е показано на приложената към настоящото уведомление скица-проект.
След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението имоти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани лица и собственици, и Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата свалянето му от табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение засегнатите имоти. 
В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Камено по отношение на цитираните имоти. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:10.06.2021

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 18.06.2021

НАЧАЛНИК СГКК – БУРГАС:
                                                             ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА                                                                        
 

slogan bg