Премини към основното съдържание

рег.№01-344211-23.06.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЖЕЙНЯ НИКОЛАЕВА ТРИФОНОВА Настоящ адрес: ИТАЛИЯ
Подразделения

    На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че е подадено заявление с рег.№01-344211-23.06.2021г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр.Варна от КИРКОР ХАРТЮН БАГДАСАРОВ и ДИЯН НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ, двамата чрез пълномощник Рени Инаова Попова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна приет проект за изменение с Удостоверение №25-177676-18.06.2021г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Варна относно поземлени имоти с идентификатори 10135.1.398, 10135.1.399 и 10135.1.400, състоящо се в заличаване на сгради с идентификатори 10135.1.399.1, 10135.1.399.2 и 10135.1.400.1, отразяване на поземлен имот с проектен идентификатор 10135.1.1043 в граници УПИ V-1,12, кв.170 по плана на 11 м.р. гр. Варна, обособяване на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 10135.1.398.1 и вписване на собственост в кадастралните регистри съобразно проект, изработен от лицензирано лице по ЗКИР. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението / изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК - гр. Варна и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление с рег.№01-344211-23.06.2021г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр.Варна от КИРКОР ХАРТЮН БАГДАСАРОВ и ДИЯН НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ, двамата чрез пълномощник Рени Инаова Попова, въз основа на които е издадено Удостоверение №25-177676-18.06.2021г., и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Варна, гр.Варна, бул.“Цар освободител“ №76г, ет.6 / на e-mail: Виж имейла... или да представите в сградата на СГКК - Варна на посочения адрес.
При не представяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление с рег.№01-344211-23.06.2021г., СГКК - Варна ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 10135.1.398, 10135.1.399 и 10135.1.400, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.
Приложение: Скица – проект.  
НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР.ВАРНА:...............................................
(инж. Кр. Божкова)
 

slogan bg