Премини към основното съдържание

рег. № 01-488789-21.10.2020г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ВЕНЕЛИН ИЛИЯНОВ ГЕНАДИЕВ Гр. Видин, ул. „Тунджа“, №4
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод подадени заявления с рег. № 01-488789-21.10.2020г. от Стоян Тодоров Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на урбанизираната територия на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин за нанасяне  на сграда в имот с  идентификатор 10971.506.433.

Изменението се изразява в нанасяне на сграда/гараж/  в имот с идентификатор 10971.506.433, и се извършва въз основа на геодезически измервания от лицензирано лице по чл.17 от ЗКИР. 

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявления с рег. № 01-488789-21.10.2020г. и в случай на несъгласие с исканите изменения да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Видин, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 71 или да ги предоставите в приемната на СГКК - Видин на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявления с рег. № 01-488789-21.10.2020г.. СГКК – Видин  ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на урбанизираната територия на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин за нанасяне на сграда в имот с  идентификатор 10971.506.433..

С уважение,
инж. Владимир Гергов
/ Началник на СГКК гр. Видин/

Дата на поставяне на таблото:07.04.2021г.
Дата на сваляне от таблото:15.04.2021г.
Длъжностно лице:Красимир Ванков

slogan bg