Премини към основното съдържание

рег № 01-17524-18.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ОБЛАСТНА АДМНИСТРАЦИЯ-ВАРНА ДО ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ДО МОНИ МИТКОВ МОНЕВ ГР. ВАРНА, Ж.К.ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, 204, 5, 9, 156
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод административна преписка  рег № 01-17524-18.01.2021г.
на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Варна от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
е започната процедура за изменение на кадастралната карта на с. Венчан, общ. Провадия, обл. Варна за поземлен имот: 
За обекти: Поземлен имот 10663.21.218 с. Венчан, м. БЕКЛЕМЕТО, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За линии на релсов транспорт, площ 96510 кв. м, стар номер 000218

Цел на проекта е отстраняване на ЯФГ на имоти засегнати от сервитута на ЖП линия София – Варна, в участъка на km. 482+336 – 482+636 в зем. с. Венчан, общ. Провадия, обл. Варна, засяга имоти 10663.28.5, 10663.28.6, 10663.28.7 и 10663.28.8.

Изготвена е скица - проект за изменението по предоставен проект за  изменение на КККР.
    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да изразите становище по приложената.
    
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението ще продължи процедурата по изменение на ККККР с издаване на заповед за одобряване на изменението по реда на чл.51, ал.1  т.3 във връзка с чл.53б, ал.5 т.1 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.61 от АПК.

Приложение:Скица –проект-1 бр.

Н-К СГКК ВАРНА:...............................
(инж. Кр. БОЖКОВА)
 

slogan bg