Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-994-12.01.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО СЕРГЕЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ ТИНКА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ ВИРГИНИЯ ВАСИЛЕВА КЪНЕВА ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
Подразделения

            На основание чл. 26, ал. 1, чл. 18а, ал. 10  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление рег. № 01-546960-23.11.2020г., подадено от  ОБЩИНА ПЛЕВЕН в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме повторно, че е започната процедура за отразяване  на  проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен в съответствие с предвижданите промени по  ПУП – ПЗ  - Разширение на Гробищен парк „Чаира“ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 56722.203.1, 56722.203.3, 56722.203.14, 56722.203.15, 56722.203.16, 56722.203.17, 56722.203.18, 56722.203.19, 56722.203.21, 56722.203.22, 56722.203.23, 56722.203.614 по кадастралната карта  на гр. Плевен, одобрен със Заповед №РД-12-236-24.06.2020г. на ЗАМ. КМЕТ на ОБЩИНА ПЛЕВЕН.  
         В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със заявлението, като изпратите документи удостоверяващи правото на собственост или друго вещно право или да посетите сградата на СГКК Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 8 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права         
          При непредставяне в предвидения срок на нови доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към заявление вх. № 01-546960-23.11.2020, СГКК Плевен ще продължи процедурата за отразяване  на  проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен в съответствие с предвижданите промени по  ПУП – ПЗ  - Разширение на Гробищен парк „Чаира“ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 56722.203.1, 56722.203.3, 56722.203.14, 56722.203.15, 56722.203.16, 56722.203.17, 56722.203.18, 56722.203.19, 56722.203.21, 56722.203.22, 56722.203.23, 56722.203.614 .
          

                        Началник на Службата по геодезия, 
                      картография и кадастър  гр. ПЛЕВЕН:
                    
                          ..................................................................
                                                                                               / инж. Боряна Иванова /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:12.01.2021г.
 

slogan bg