Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-973-11.01.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СИЛВИЯ КОСАНО НУНЬО
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-105875-27.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7589-14.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.107.18.1.22, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.107.18.1.24, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.107.18.1.25, състоящо се в  корекция на очертанията на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.107.18.1.24 - ет.6, представляващ апартамент без посочен номер по документ за собственост, находящ се на тавански етаж (ет.5) над партера в жилищна сграда - гр. София, ул. Янтра  №1, въз основа на проект на правоспособно лице по ЗКИР.
Изменението засяга схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.107.18.1.22, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.107.18.1.24, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.107.18.1.25, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7589-14.08.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ.

Приложение: Копие от Заповед № 18-7589-14.08.2020 г. 

    

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………
/ инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.01.2021г.
 

slogan bg