Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9629-05.04.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ПЕТЪР БОЖИНОВ ВАСИЛЕВ
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, 
На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 05-1732-10.02.2020г. от ОБЩИНА ПЛЕВЕН, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12692-29.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛЕВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Върбица за поземлен имот с идентификатор 12752.301.256, поземлен имот с идентификатор 12752.301.730, поземлен имот с идентификатор 12752.301.746, поземлен имот с идентификатор 12752.301.973, състоящо се в коригиране на грешно отразени граници на имот с идентификатор 12752.301.256 в кадастралната карта на с. Върбица общ. Плевен
    В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
    След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Плевен и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.

                                                            Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…….................……………
                             / инж.Боряна Иванова/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 06.04.2021г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 13.04.2021 г.

slogan bg