Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-962-11.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЛУНА ИВАНОВА ДОСКОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-158623-13.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12116-09.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Панчарево за поземлен имот с идентификатор 55419.6702.711, поземлен имот с идентификатор 55419.6702.105, сграда с идентификатор 55419.6702.105.1, състоящо се в отразяване на поземлен имот с проектен идентификатор 55419.6702.3262, съответстващ на реална част с площ - 600кв.м. от имот с планоснимачен номер № 105, по кад. лист. № Г-9-5-В, м. „Лозето“, по кадастрален план заснет през 1994г., документ за собственост и проект за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри на правоспособно лице по ЗКИР.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 55419.6702.711, поземлен имот с идентификатор 55419.6702.105, сграда с идентификатор 55419.6702.105.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12116-09.12.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: Копие от Заповед № 18-12116-09.12.2020 г. и копие от скица-проект № 15-849802-16.09.2020 г.

    

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………
/ инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.01.2021г.

slogan bg