Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9509-02.04.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ГЕНАДИ НАНКОВ ГЕОРГИЕВ ГР. ПЛЕВЕН, П.К. 5800
Подразделения

На основание чл. 54, ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение 02-910-03.09.2020 г. подадено от Райна Цанкова Стоименова и на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри представляващо отразяване на коректни граници и положение на недвижим поземлен засягащ поземлени имоти с идентификатори 03143.700.1616, 03143.700.1560, 03143.700.918, 03143.700.2060, 03143.700.1561 и 03143.700.919 с адрес: гр. (с.) Бежаново, ул. Беласица, община Луковит, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-855 / 11.12.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
           С  изменението се нанасят коректни граници и положение на недвижим поземлен засягащ поземлени имоти с идентификатори 03143.700.1616, 03143.700.1560, 03143.700.918, 03143.700.2060, 03143.700.1561 и 03143.700.919 с адрес: гр. (с.) Бежаново, ул. Беласица, община Луковит, област Ловеч.
    
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………
/ инж. Михаил Киров /
 

slogan bg