Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9507-02.04.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АНГЕЛ СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпила молба вх. № 01-26962-20.01.2021 г., подадена на основание  чл. 71, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР на с. Терзийско, общ. Троян, №18-2529/04.03.2021г., засягаща имоти с идентификатори 72309.504.688 и 72309.504.689, за който Вие се явявате като заинтересовано лице по смисъла на ЗКИР, фигуриращ като собственик в кадастралния регистър. Предоставя Ви се възможност да се запознаете със Заповед №18-2529/04.03.2021г. на Началника на СГКК град Ловеч, скица проекти № 15-226407-04.03.2021 г. на СГКК град Ловеч, ведно с всички материали по преписката, която се намира в СГКК гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4, тел 068/601677.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

Началник на СГКК – гр. ЛОВЕЧ:…………………
                                                                                         / инж. М.Киров /
 

slogan bg