Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9498-02.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
Надежда Горянова Михайлова
Подразделения

На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Румен Здравков Георгиев до Службата по геодезия, кар¬то¬графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-594298-22.12.2021 г. и приложени  към него документи със Заповед №18-985-26.01.2021 г. на Началника на  СГКК – Софийска област е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот с площ 3920 кв.м., попадащ в имоти с идентификатори 62387.35.27 и 62387.36.3, в землището на село Реброво, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Калината“, одобрен с Решение №8/09.02.1982г. на ИК на Софийски окръжен народен съвет .
Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за определения район е  „МАП ПРОДЖЕКТ” ЕООД, управлявано и представлявано от Александър Милчев, вписан в регистъра на правоспособните лица със Заповед № РД-15-95 от 14.08.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картаграфия и кадастър.
В срок от 14 дни от съобщаването на настоящата заповед, собствениците на имоти, намиращи се на територията на определения район, са длъжни да означат на свои разноски границите на имотите си.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Софийска област по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.

        Началник на СГКК – Софийска област: ........…………………
    / инж.Светломира Славова /  
Дата на поставяне на табло: 06.04.2021 г.
Дата на сваляне от табло: 13.04.2021 г.   
 

slogan bg