Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9496-02.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
РАЙНА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА
Подразделения

На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Аспарух Христов Петранов, вх. № 01-570131-07.12.2020 г. и производство по създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър за район, състоящ се от поземлен имот, с площи 1500 кв.м., попадащ в имоти с идентификатори 23844.879.9901, 23844.26.16, 23844.26.39 и 23844.260.351 в землището на село Дръмша, община Костинброд, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Лев камък“, одобрен със заповед №РД-02-14-164 от 04.09.1991 г. на МСАБ, при граници и съседи: път,  Напареон Вучков, Асен Христов и имот на АПК. 
Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за определения район е  „МАП ПРОДЖЕКТ” ЕООД, управлявано и представлявано от Александър Милчев, вписан в регистъра на правоспособните лица със Заповед № РД-15-58 от 06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картаграфия и кадастър
В срок от 14 дни от съобщаването на настоящата заповед, собствениците на имоти, намиращи се на територията на определения район, са длъжни да означат на свои разноски границите на имотите си.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Софийска област по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.   
        Началник на СГКК – Софийска област: ........…………………
    / инж.Светломира Славова /  
Дата на поставяне на табло:06.04.2021 г.
Дата на сваляне от табло: 13.04.2021 г. 
 

slogan bg