Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9492-02.04.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СТЕФАН ТОДОРОВ КРЪСТЕНОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-568168-04.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2085-22.02.2021 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Скобелево, състоящо се в отразяване на самостоятелен обект в сграда, съответстващ на югоизточната самостоятелно обособена, построена на калкан вилна сграда, с проектен идентификатор 66809.50.68.3.1.
Изменението засяга сграда с идентификатор 66809.50.68.3 и самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 66809.50.68.3.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2085-22.02.2021 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив.

Приложение: 
1.    Заповед № 18-2085-22.02.2021 г.

    Началник на СГКК – гр. Пловдив:…………………
    / инж. Никола Бадев /

Дата на поставяне на таблото: 06.04.2021 г.
Дата на сваляне от таблото: 13.04.2021 г.
 

slogan bg