Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9414-02.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ГЕОРГИ АСЕНОВ ТОДОРОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-584129-15.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2187-23.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Иваняне за поземлени имоти с идентификатори 32216.2291.329, 32216.2291.448 и 32216.2291.525, състоящо се в промяна на горецитираните имоти, по скица - проект № 15-2868-04.01.2021 г. в съответствие със северозападната, югозападна и югоизточна граници на УПИ ХХХ-329, кв. 14, по плана на с. Иваняне, одобрен със заповед № РД-50-09-381/19.11.1985 г., заповед № РД-09-50-220/25.04.1997 г. и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2187-23.02.2021 г. на началника на СГКК - СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: копие на Заповед № 18-2187-23.02.2021 г. и копие на скица - проект.

НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЯ: ….…………………
/ инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 06.04.2021 г. 
 

slogan bg