Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9403-01.04.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ВИОЛЕТКА КОНОВА ЕВТИМОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1220
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление 01-86233-17.02.2021 г. подадено от Красимир Василев Костов и на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри касаещо нанасяне на нов самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06450.700.323.1 с адрес съответно: гр. (с.) Брестница, ул. Васил Левски № 163, община Ябланица, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-87-14.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
           С  изменението се нанася нов самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06450.700.323.1 с адрес съответно: гр. (с.) Брестница, ул. Васил Левски № 163, община Ябланица, област Ловеч.
    В кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) липсват данни за собственост на сграда с идентификатор 06450.700.323.1.
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………
/ инж. Михаил Киров /

slogan bg