Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9386-01.04.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
Дo: ВЪЛЧО СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ До: ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ БОРИСОВ
Подразделения

В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх.№№ 01-135444-12.03.2021г., подадено от ДП „НКЖИ“ ЖПС - ШУМЕН, СГКК-гр.Шумен на основание чл.53б от ЗКИР, започва производство по изменение на КККР на с.Могила, ЕКАТТЕ 48773, общ.Каспичан, одобрена със Заповед № РД-18-655/12.09.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в промяна на границите поземлени имоти с идентификатори 48773.26.35 и 48773.26.36, във връзка с отстраняване на явната фактическа грешка, за които се явявате като собственици или носители на други вещни права.
В срок от 7 дни от датата на получаване заинтересованите страни могат да се запознаят с поправката на КККР и да правят писмени възражения. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

     За Началник на СГКК – Шумен ……....……………
                                      /инж.М.Миланов
Заповед №18-3571-31.03.2021г../
 

slogan bg