Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9244-31.03.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ТЕОДОРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА СНЕЖАНА СЛАВЧОВА КРУШКИНА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ РУЖИН ИВАНКА ЙОРДАНОВА РУЖИНА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и във връзка с чл. 54, ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-104757-26.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-556-14.01.2021 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.2046.3467, състоящо се в нанасяне на УПИ IV-1276, кв. 6-А по действащ ПУП на м. „в.з. Американски колеж- IIб част-Малинова долина“, одобрен със Заповед РД-09—50-282-18.03.2005г. по скица-проект № 15-247433-12.03.2020г. и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 68134.2046.3467, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В 7-дневен срок, считано от датата на  залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София и публикуване на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-556-14.01.2021 г. на Началника на СГКК  СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: Копие от Заповед № 18-556-14.01.2021 г. и скица проект № 15-247433-12.03.2020 г.
                                                               

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК  СОФИЯ:
                                                                                                  ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

slogan bg