Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9230-31.03.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЕВГЕНИЙ ДРАГОВ ИЛИЕВ ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА ИВАНКА СТОЯНОВА ЕНЧЕВА ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ ДИМИТЬР ВАСИЛЕВ МИТЕВ МИРКА КОЛЕВА КИСЬОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-147278-18.03.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3605-31.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.44.1.10, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.44.1.11, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.44.1.12, състоящо се в корекция на СОС.
Изменението засяга схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.44.1.10, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.44.1.11, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.44.1.12, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3605-31.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-3605-31.03.2021 г..

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло и публикуване на ел. страница :29.04.2020г
*Дата на сваляне от табло и публикуване на ел. страница:05.05.2020г

ЗАПОВЕД

№ 18-3605-31.03.2021 г.

На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-147278-18.03.2021 г. от ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИТЕВ и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-75260-18.03.2021 г., издадено от СГКК – гр. ГР. СЛИВЕН 

ОДОБРЯВАМ:

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,
EKATTE 67338, общ. Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31 / 19.04.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 24.03.2021 г., състоящо се в: корекция на СОС.
Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:
схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.44.1.10:
данни преди промяната: площ по документ: ..., собственост на 
ЕВГЕНИЙ ДРАГОВ ИЛИЕВ въз основа на документ:
Други № 1276 от 08.03.1984г., издаден от ОБЩИНА СЛИВЕН, 
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА въз основа на документ:
Други № 1276 от 08.03.1984г., издаден от ОБЩИНА СЛИВЕН,
данни след промяната: площ по документ: ..., собственост на 
ЕВГЕНИЙ ДРАГОВ ИЛИЕВ въз основа на документ:
Други № 1276 от 08.03.1984г., издаден от ОБЩИНА СЛИВЕН, 
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА въз основа на документ:
Други № 1276 от 08.03.1984г., издаден от ОБЩИНА СЛИВЕН;
схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.44.1.11:
данни преди промяната: площ по документ: 62.07 кв. м, собственост на 
ИВАНКА СТОЯНОВА ЕНЧЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 196 том II рег. 991 дело 486 от 08.02.2005г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA, 
ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 196 том II рег. 991 дело 486 от 08.02.2005г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA,
данни след промяната: площ по документ: ..., собственост на 
АЛЕКСАНДЪР ЦАНЕВ ГРОЗДЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 142 дело 296 от 01.01.0001г., издаден от Сливенски окръжен съд, 
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ГРОЗДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 142 дело 296 от 01.01.0001г., издаден от Сливенски окръжен съд, 
ИВАНКА СТОЯНОВА ЕНЧЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 196 том II рег. 991 дело 486 от 08.02.2005г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA, 
ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 196 том II рег. 991 дело 486 от 08.02.2005г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;
схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.44.1.12:
данни преди промяната: площ по документ: ..., собственост на 
ДИМИТЬР ВАСИЛЕВ МИТЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 18 от 14.07.1992г., издаден от РС гр.Сливен, 
Димитър Василев Митев въз основа на документ:
Нотариален акт № 18 от 14.07.1992г., издаден от РС гр.Сливен, 
МИРКА КОЛЕВА КИСЬОВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 18 от 14.07.1992г., издаден от РС гр.Сливен,
данни след промяната: площ по документ: 63.62 кв. м, собственост на 
ДИМИТЬР ВАСИЛЕВ МИТЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 118 том 6 рег. 1109 дело 2089 от 14.07.1992г., издаден от РС гр.Сливен, 
МИРКА КОЛЕВА КИСЬОВА-МИТЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 118 том 6 рег. 1109 дело 2089 от 14.07.1992г., издаден от РС гр.Сливен;

    
Заповедта да се съобщи по реда на АПК на следните заинтересовани лица, съгласно чл. 54, ал. 4 от ЗКИР: ЕВГЕНИЙ ДРАГОВ ИЛИЕВ, ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА, ИВАНКА СТОЯНОВА ЕНЧЕВА, ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ, ДИМИТЬР ВАСИЛЕВ МИТЕВ, МИРКА КОЛЕВА КИСЬОВА.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване, в 14- дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК пред Административен съд - ГР. СЛИВЕН.
    Приложение: схема – проект № 15-341830-31.03.2021 г.
              схема – проект № 15-342570-31.03.2021 г.
              схема – проект № 15-342589-31.03.2021 г.

Заповедта да се връчи на Стефан Шопов за изпълнение.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН: ….…………………
/ инж.Теодора Балулова /
 

slogan bg