Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9221-31.03.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ИВОНА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-419613-15.09.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-411-12.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1936.596, поземлен имот с идентификатор 68134.1936.1181, поземлен имот с идентификатор 68134.1936.1504, състоящо се в нанасяне на поземлен имот с идентификатор  68134.1936.1504 в съответствие с имот УПИ IX-озел. и траф., кв. 166, по действащия регулационен план на м. „Гърдова глава“, описан в акт за публична общинска собственост № 1186/ 2003г., по приложената скица-проект № 15-990073-23.10.2020 г. и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 68134.1936.596, поземлен имот с идентификатор 68134.1936.1181, поземлен имот с идентификатор 68134.1936.1504, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-411-12.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: копие на заповед № 18-411-12.01.2021 г. и скица проект № 15-990073-23.10.2020 г.

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 05.04.2021 г.   
 

slogan bg