Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9218-31.03.2021

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ИВАН ЦВЕТКОВ ДИНЧЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-571892-08.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2007-19.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Бистрица за поземлен имот с идентификатор 04234.6969.663, поземлен имот с идентификатор 04234.6969.664, поземлен имот с идентификатор 04234.6969.3410, състоящо се в коригиране на източната граница на имот с идентификатор 04234.6969.3410, в съответствие с границите на имот УПИ XVIII-673, кв. 93, по действащ регулационен плана на местност „с. Бистрица , в.з. „Бистрица“ и в.з. „Манастира“, одобрен със заповед № РД-09-105/05.03.2004г. по проект на правоспособно лице по ЗКИР и скица-проект №15-1185456-22.12.2020г.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 04234.6969.663, поземлен имот с идентификатор 04234.6969.664, поземлен имот с идентификатор 04234.6969.3410, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, Ви се предоставя възможност да се запознаете със заповед № 18-2007-19.02.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: копие на заповед № 18-2007-19.02.2021 г. и скица проект № 15-1185456-22.12.2020 г.

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 02.04.2021 г.   
 

slogan bg