Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9215-31.03.2021

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СОНЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-418335-15.09.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1052-27.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.106.91.1.1, състоящо се в нанасяне на самостоятелен обект с идентификатор 68134.106.91.1.5 – апартамент, заемащ южната част на първия етаж от сградата на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №123, Столична община, район „Средец“.
Изменението засяга схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.106.91.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1052-27.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ.

Приложение: копие на заповед № 18-1052-27.01.2021 г. 

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /
 

slogan bg