Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9181-31.03.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО : СЕРГЕЙ КИРИЛОВ СЕРГИЕВ ИВАНКА ЕВЛОГИЕВА ИЛИЕВА ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ДАНИЕЛА АСЕНОВА ДИМИТРОВА БОЙКА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА
Подразделения

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-152045-05.04.2019 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на  с. Шума , община Годеч за поземлени имоти с идентификатори 83466.4.9913, 83466.4.371,  83466.4.236 и 83466.4.235 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се състои в промяна границите  на  поземлени имоти с идентификатори 83466.4.9913, 83466.4.371,  83466.4.236 и 83466.4.235 във връзка с изработване на КККР по реда на чл. 35а  от ЗКИР за нов имот, попадащ в околовръстен строителен полигон на махала “Странето - Джункинци“, село Шума, община Годеч, Софийска област“ и в съответсвие с решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. 01-152045-05.04.2019  г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-152045-05.04.2019 г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.
Приложение: Скица – проект
НАЧАЛНИК СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                  ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА
Дата на поставяне на таблото: 02.04.2021г.  
Дата на сваляне от таблото: 09.04.2021г.  
 

slogan bg