Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-912-11.01.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че в изпълнение на Определение №4594 от 24.06.2020 г., постановено по адм.дело № 4644 по описа за 2020 г. на Административен съд – София-град, Второ отделение, 68 състав (влязло в законна сила на 07.07.2020 г.) е издадена заповед № 18-10108-22.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е 18-2515-09.03.2020 г. на началника на СГКК – гр. София за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, ЕКАТТЕ: 68134, община Столична, одобрена със заповед № РД– 18-69/14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1895.879.1.1, 68134.1895.879.1.4, 68134.1895.879.1.7.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10108-22.10.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ 

Приложение: Копие на Заповед № 18-10108-22.10.2020 г. 

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:13.01.2021г.
 

slogan bg