Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-8999-30.03.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЗАФИРИЯ НИКОЛАЕВА БАЙИФ ДИАНА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-136645-15.03.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3517-30.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.531.19.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.531.19.1.4, състоящо се в промяна в границите на  СОС с идентификатор 67338.531.19.1.1 и нанасяне на схема на СОС с идентификатор 67338.531.19.1.4.
Изменението засяга схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.531.19.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.531.19.1.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3517-30.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-3517-30.03.2021 г.,  схема - проект № 15-333993-30.03.2021 г. и схема – проект № 15-334028-30.03.2021 г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
                                                                                                       / инж.Теодора Балулова /
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло и публикуване на ел. страница :05.04.2021г.
*Дата на сваляне от табло и публикуване на ел. страница:12.04.2021г.

slogan bg