Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-8755-26.03.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ДАНИЕЛА НИКОЛОВА СЦАПЕЛА ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ РАДОСЛАВОВ ЕМИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ НОНА ТОДОРОВА РАДОСЛАВОВА ПЕТЪР ЗЛАТАНОВ ПЕТРОВ СТОЯН ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-590852-21.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3422-26.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЕРНИК, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Красава за поземлени имоти с идентификатори 39517.10.12, 39517.10.14, 39517.10.15, 39517.10.16, 39517.10.66, 39517.10.68, 39517.10.125, 39517.10.165, 39517.26.1, 39517.69.2, 39517.69.4, 39517.69.5, 39517.69.6, 39517.69.7, 39517.69.77, 39517.10.166, 39517.10.167, 39517.10.168, 39517.10.169, 39517.10.170, 39517.10.171, 39517.26.296, 39517.69.78, 39517.69.79, 39517.69.80, 39517.69.81, 39517.69.82, 39517.69.83. В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3422-26.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ПЕРНИК и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-3422-26.03.2021 г. и скица проект № 15-321632-26.03.2021 г.

Дата на залепване: 29.04.2021г.

С уважение,
инж. М. МИНТОВА
                                                                                         Началник на СГКК – гр. ПЕРНИК

slogan bg