Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-8714-16.03.2023г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОНОВА ДО: ИСКРЕНА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА ДО: МАРГАРИТА ТЕОДОРОВА МИХАЙЛОВА ДО: ПЛАМЕН НИКОЛОВ КЪНЕВ
Подразделения
Ловеч

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-511821-02.09.2022 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12601-25.11.2022 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЛОВЕЧ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ловеч за сгради с идентификатори 43952.506.409.4, 43952.506.409.6 и 43952.506.409.8 състоящо се в нанасяне на сграда /гараж/ и премахване на несъществуващи постройки.
Изменението засяга сгради с идентификатори 43952.506.409.4, 43952.506.409.6 и 43952.506.409.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Ловеч и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.

Приложение: Заповед № 18-1868-14.02.2023 г. и скица проект № 15-67299-23.01.2023 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЛОВЕЧ:…………………
    / инж. Михаил Киров /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 17.03.2023 г..
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 24.03.2023 г.
 

ЗАПОВЕД

№ 18-1868-14.02.2023 г.

На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-540222-16.09.2022 г. от МАРГАРИТА ТЕОДОРОВА МИХАЙЛОВА и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-289428-09.09.2022 г., издадено от СГКК – гр. ЛОВЕЧ.

ОДОБРЯВАМ:

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч,
EKATTE 43952, общ. Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-10 / 17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 27.06.2022 г.,  
съгласно скица - проект № 15-67299-23.01.2023 г., състоящо се в: нанасяне на сграда /гараж/ и премахване на несъществуващи постройки, на основание геодезически измервания и преписка окомплектована от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.
Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда с идентификатор 43952.506.409.8:
площ: 21 кв. м, предназначение: Гараж, няма данни за собственост;
Заличени обекти от КККР:
сграда с идентификатор 43952.506.409.4:
площ: 9 кв. м, предназначение: Селскостопанска сграда, собственост на 
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОНОВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 179 том 0 дело 5325 от 30.12.1997г., издаден от РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ, 
ИСКРЕНА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 179 том 0 дело 5325 от 30.12.1997г., издаден от РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ;
сграда с идентификатор 43952.506.409.6:
площ: 9 кв. м, предназначение: Гараж, няма данни за собственост;

Заповедта да се съобщи по реда на АПК на следните заинтересовани лица, съгласно чл. 54, ал. 4 от ЗКИР: МАРГАРИТА ТЕОДОРОВА МИХАЙЛОВА, ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОНОВА, ИСКРЕНА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ПЛАМЕН НИКОЛОВ КЪНЕВ, ЛУКА ГЕОРГИЕВ ЛУКАНОВ.

Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване, в 14- дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК пред Административен съд - ГР. ЛОВЕЧ.
    Приложение: скица – проект № 15-67299-23.01.2023 г.

Заповедта да се връчи на инж. М. Маринов за изпълнение.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЛОВЕЧ: ….…………………
/ инж. Михаил Киров /
 

slogan bg