Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-8335-23.03.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЕГОВ До: ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ЕГОВА До: ТОДОРА МИНЧЕВА ИЛИЕВА До: РУМЯНА РУСЧЕВА КОЦЕВА До: СТЕФАН РУСЧЕВ ИЛИЕВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-147511-18.03.2021 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта за поземлен имот с идентификатор 67338.423.346. 
Изменението се изразява заличаване на сгради с идентификатори  67338.423.346.1 и 67338.423.346.2, съгласно чл. 55, т. 1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и се извършва въз основа на констативен протокол от правоспособно лице по ЗКИР  и заявление от Константин Бойчев Илиев.
Със заявената промяна в КККР може да се запознаете и в случай на несъгласие да направите писмени искания и възражения в 7-дневен срок в Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на адрес ул.”Димитър Пехливанов” № 2.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление   рег. № 01-147511-18.03.2021 г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 67338.423.346, с адрес: гр. Сливен, м. Атаната, община Сливен.

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:.............................            
                                                                                           /ИНЖ. ТЕОДОРА БАЛУЛОВА/
 

slogan bg